Accessibility Tools

Skip to main content

Assegurances d'Empresa

Ajudem a que les possibles pèrdues ocasionades per sinistres inesperats no aturin la bona marxa del negoci

Riscs Patrimonials

El risc de perdre el patrimoni per danys sobrevinguts inesperadament és ASSEGURABLE

Danys Materials
 • Hi han les Cobertures Bàsiques (incendi, explosió i caiguda de llamp) i Extensives (actes vandàlics, pluja o vent, pedra o neu, aigua, fum, xoc o impactes de vehicles
 • Les Cobertures Opcionals poden ser: (Pèrdua de Beneficis, Robatori i espoliació, Danys elèctrics, Avaria de maquinària, Vessament del Producte, Equips electrònics, etc...)
Pèrdua de Beneficis
 • És la suma dels costos fixes més el marge net que es perd durant l’aturada del negoci causat per un sinistre de cobertura bàsica
 • També es pot cobrir causada per un sinistre d’altres cobertures, com l’aturada per Avaria de maquinària o per Valor acordat
Vehicles Industrials i Flotes
 • Cobreix les flotes de vehicles d’empresa: El vehicles turismes, furgonetes, furgons, camionetes, camions, tràilers. A tot risc o a tercers amb cobertures opcionals
Maquinària

L’avaria de maquinària per diversos motius mecànics, elèctric, electrònics, etc...

Equips Electrònics

Danys materials i trencaments interns accidentals, sobtats i imprevistos als equips electrònics. Per les dades processades i/o programes i les Despeses Extraordinàries de recuperació.

Transports de Mercaderies

Assegura la mercaderia transportada tan amb vehicles propis com de tercers, ja sigui per incendi, robatori o un accident del vehicle 

Defensa Jurídica

Cobertura jurídica davant qualsevol imprevist legal, sigui relacionat amb contractes laborals, reclamacions d’impagats, reclamacions contractuals, subministres, serveis, etc.

Caució i Crèdit

 • Funcions de Crèdit: 

  • Auditoria interna del contracte actual, valorant la tipologia d’empresa, poden sorgir cobertures addicionals, o be, confirmar; que el seu contracte està ben adaptat a les seves necessitats.
  • Comparatiu de totes les companyies que ofereixen assegurança de Caució i Crèdit, que hi ha al mercat.
  • Contracte a mida, escoltant i adaptant-lo al funcionament de l’empresa.
  • Productes de segona capaper casos de classificació insuficient.
  • Productes especialsper empreses que tenen un excedent de Caixa, per millorar el rati d’explotació.

   

   Servei personalitzat: 

  Informació d’empreses que es prospecta, al tenir visibilitat de tot el mercat, de forma gratuïta.

  Gestió diària de dubtes, informació sobre suplements o noves garanties que hi hagi al mercat.

  Revisió de Riscos en casos de manca de cobertura per vendre.

  Reclamacions de deutes pendents abans de la declaració a companyia, de forma gratuïta, minvant la repercussió a la sinistralitat de la pòlissa.

  Declaracions de sinistres, controlant els expedients i evitant manca de cobertures per part de la companyia.

  Presentació dels comptes dels nostres clients a totes les companyies per evitar problemes de cobertura quan els seus proveïdors demani risc per ells.

 

Riscs Personals

Creiem que les PERSONES són el motor de les empreses i s’han de protegir

Vida

Garanteix el pagament d’un capital determinat en cas de:

 • Mort
 • Invalidesa Permanent
 • Invalidesa Absoluta
 • Gran Invalidesa
sobrevingut per qualsevol causa, sigui malaltia o accident
Col·lectius de Vida

Són pòlisses col·lectives d’empresa, voluntàries o obligatòries per conveni, que permeten assegurar a empleats per una prima de conjunt més assequible, capitals més elevats. 

Es pot escollir els beneficiaris i el moment de la prestació.

Són un instrument de fidelització que atrau el talent.

Accidents

Garanteix el pagament d’un capital determinat en cas de:

 • Mort
 • Invalidesa Permanent
 • Invalidesa Absoluta
 • Gran Invalidesa
sobrevingut per un accident
Col·lectius d'Accidents

Són pòlisses col·lectives d’empresa, voluntàries o obligatòries per conveni, que permeten assegurar a empleats per una prima de conjunt més assequible, capitals més elevats. 

Són un instrument de fidelització que atrau el talent, d’aquells empleats que han de tenir molta mobilitat degut a l’empresa.

Salut

Cobertura d’assistència mèdica de visites, proves i intervencions a centres hospitalaris i clínics privats

Accés a la medicina privada gràcies a un col·lectiu d’empresa, amb la possibilitat d’adherir als familiars, amb agilitat (sense llistes d’espera), qualitat, flexibilitat (escollint hores), comoditat professionalitat.

Innovació en instrumental de alta tecnologia, Llibertat d’elecció de facultatius i centres mèdics, Segona Opinió Mèdica per Malalties Greus i Prevenció.

pdf  SALUT LABORAL VERSUS SALUT INTEGRAL

Col·lectius de Salut

Són col·lectius d’empresa que incentiven als empleats, al facilitar-los, a preu més reduït, l’accés a la medicina privada amb totes les seves avantatges, tant per ells com per els seus familiars. 

Els empleats tenen avantatges fiscals al reduir la BI de la Renda 500€/ persona i any, rebaixant la seva imposició i augmentant la disponibilitat d’efectiu. 

És la retribució en espècie més valorada per els empleats i atrau el talent.

La cura de les persones repercuteix en la seva vinculació i compromís al estar més motivats i satisfets.

pdf Descarrega't el fulletó

Assistència en Viatges de Negocis

Per protegir les persones que viatgen i poden perdre vols, maletes, equips informàtics, la documentació, la salut, haver-los de substituir, sofrir un atemptat, un segrest, veure’s amb una reclamació personal, etc...

Instruments de Previsió Social

Per donar cobertura a les empreses que tenen alguns compromisos amb els seus empleats, alguns voluntaris i d’altres obligatoris 

Subsidi per accident i/o malaltia

Si es vol complementar les prestacions que rebran els empleats i directius de les empreses en cas d’accident i/o malaltia

Defensa Jurídica

Cobertura jurídica davant qualsevol imprevist legal, sigui relacionat amb contractes laborals, reclamacions d’impagats, reclamacions contractuals, subministres, serveis, etc.

Responsabilitat Civil

Atendre a demandes o requeriments, interposats per un tercer que es creu perjudicat per un acte involuntari, és un risc ASSEGURABLE

Explotació
 • Per totes aquelles reclamacions que sobrevinguessin per l’activitat del negoci o professió, com: utilització d’ascensors i muntacàrregues, tràfec de maquinària i mercaderies, activitats destinades a la promoció de l’empresa, reparació dels immobles i subsidiària, entre molts altres.
Patronal

Per reclamació d’empleats o familiars d’empleats en el marc d’un perjudici degut a la seva activitat a l’empresa. Es pot fer extensiu a persones subcontractades de les que s’hagi de respondre subsidiàriament als contractistes 

Producte o Serveis

Per reclamació de tercers per el perjudici que pugui causar el producte o servei

Contaminació Accidental

Per reclamació per una contaminació accidental a tercers

Locativa

Per reclamació del propietari de l’immoble que l’empresa estigui arrendant

Administradors i Directius
 • El risc personal que corren degut a les seves funcions executives dins de l’activitat empresarial és ASSEGURABLE
 • La reclamació fundada o infundada de qualsevol tercer que es cregui perjudicat financerament per una mala administració, gestió, omissió o negligència és un fet que posa en risc el patrimoni personal dels executius.
Professional

El risc d’haver de respondre dels actes professionals per part de societats professionals davant de tercers és ASSEGURABLE

Responsabilitat Mediambiental

El danyar el mediambient amb la nostre activitat havent de respondre davant l’Administració és ASSEGURABLE

El risc de que les activitats que puguin danyar al medi ambient: el sòl; l’aigua, les espècies silvestres i els seus hàbitats, siguin responsables de reparar fins a retornar-ho al seu estat inicial, independentment del seu cost, sent l’Administració Publica la que determinarà els procediments de neteja, podent aplicar Sancions milionàries és ASSEGURABLE.

El risc que els administradors de les societats mercantils tenen, al haver de respondre amb el seu patrimoni personal de forma solidària i subsidiària davant de reclamacions mediambientals, és ASSEGURABLE.

Ciberriscos

La vulneració en els sistemes informàtics o de telecomunicacions d’una empresa és ASSEGURABLE.

Podem definir el CIBERRISC com un risc financer, físic o de paralització de l’activitat derivat d’un incident dels sistemes d’informació. Qualsevol empresa, de qualsevol mida i en especial les PIMES, són objectius fàcils pels Cibertatacs.

En què ens pot ajudar una pòlissa i quines son les principals cobertures de Ciberriscos?

 • Responsabilitat per vulneració de privacitat.
 • Responsabilitat en matèria de Seguretat a la xarxa.
 • Responsabilitat per activitats en mitjans.
 • Extorsió cibernètica.
 • Pèrdua d’actius de dades.
 • Pèrdua de Beneficis, en cas d’interrupció del negoci derivat d’un incident cibernètic.
 • Despeses de constitució de fiances penals.
 • Despeses de resposta d’incidents per part d’especialistes cibernètics forenses.

Per més informació contacta a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Riscs de la Construcció

La construcció d’edificacions i obra civil comporta molts riscs ASSEGURABLES

 • Tot Risc Construcció
  • Qualsevol risc que puguin patir els elements que intervenen durant la construcció d'un edifici.
   • Obra
   • Materials
   • Maquinària
   • Estris
   • Etc.
  • Per danys i/o pèrdues materials produïts a conseqüència directa d'una causa accidental i imprevisible, durant el període de la construcció.
 • Tot Risc Obra Civil
 • Avaria de Maquinària de Construcció
 • Responsabilitat Civil
 • Desenal de Danys
 • Rehabilitació Triennal

Professionals i Autònoms

La grandària d’un empresari o professional no impedeix la seva necessitat ASSEGURADORA

Oficines i Despatxos
 • Per Danys Materials o per Responsabilitat Civil, les oficines i despatxos tenen els mateixos riscs que les demés empreses
Responsabilitat Civil Professional

El risc d’haver de respondre dels actes professionals per part de professionals davant de tercers és ASSEGURABLE

Tallers i naus

Per Danys Materials o per Responsabilitat Civil, els tallers i naus tenen els mateixos riscs que les demés empreses 

Subsidi per accident i/o malaltia

Si es vol complementar les prestacions que rebran els professionals i/o autònoms de les mútues dels seus col·legis o de la seguretat social on cotitzen pel règim autònom, a unes bases inferiors als seus ingressos reals, en cas d’accident i/o malaltia

Defensa Jurídica

Cobertura jurídica davant qualsevol imprevist legal, sigui relacionat amb contractes laborals, reclamacions d’impagats, reclamacions contractuals, subministres, serveis, etc.